51st GRAMMY Awards(10)

2009/02/07 51st Annual GRAMMY Awards - Salute To Icons: Clive Davis 2009/02/08 51st Annual GRAMMY Awards
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 10
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 9
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 8
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 7
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 6
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 5
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 4
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 3
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 2
  • ケイティ・ペリー プライベート画像/51st GRAMMY Awards 1